माहिती

जलस्त्रोत

जमिनीसाठी पाण्याचे श्रोत
विहीरी
नदी
पाझर तलाव
पाट
गावासाठी पाण्याचे श्रोत
नळ योजना
विहीर
हातपंप
मन नदी