समिती

पुतळा सुरक्षा समिती

श्रावण नारायण जाधव,अध्यक्ष, सदस्यः-गुलाब मुरलीधर ठाकरे, मुकिंदा देविदास पोरे, महादेव नारायण पोरे, किषोर गोविंदा तायडे, चंद्रकांत प्रल्हाद पोरे, दत्ता रामकृच्च्ण पोरे, मंगेष रामकृच्च्ण बावस्कर, भिकाजी पुंजाजी महल्ले, रघुनाथ हरीभाउ लाखाडे, षिवलाल रामराव पोरे, सखाराम हरिभाउ महल्ले, गजानन उत्तम दांदळे, मोहन गजानन तेल्हारकर जिल्हा परिच्चद मराठी प्राथ.द्यााळा सांगोळा वर्ग 1 ते ४

 • श्री. ना.उ.पाचपोर     –       मुख्याध्यापक
 • श्री. संजय तु. नेमाडे   –       सह.अध्यापक
 • सौ. सुनंदा मु. पोरे      –      अंगणवाडी सेविका
 • सौ. मंगला गो० बदर्खे  –      अंगणवाडी मदतनिस

ग्राम षिक्षण समिती

 • गोपाळराव ह.पोरे-अध्यक्ष,
 • प्रल्हाद भ. पोरे-सदस्य,
 • नारायण उ.पाचपोर-सचिव,
 • सदस्यः- षिवलाल रा. पोरे, सौ. संगिता रा. ठाकरे, मनोहर द्याा. पोरे, ज्ञानेष्वर मा. पोरे, सौ. राजकन्या म. पोरे, सौ. सुनंदा मु. पोरे, सौ. लक्ष्मी श्रा.जाधव,                   सौ.प्रतिभा      भ. सोनोने, सौ. पार्वतीबाई वि. तेल्हारकर.

महात्मा गांधी तंटामुक्त गांव समिती

 • राजाभाऊ हरिभाऊ ठाकरे   –          अध्यक्ष
 • गोपाळ हरिभाऊ पोरे         –          सरपंच
 • ज्ञानेष्वर माणिकराव पोरे    –          उपसरपंच
 • गोविंदा राजाराम तायडे      –          माजी सैनिक
 • चंद्रकांत प्रल्हाद पोरे          –           नेहरु
 • युवा केंद्र प्रतिनिधी            -
 • दत्ता रामकृच्च्ण पोरे           –           युवक प्रतिनिधी

गावातील प्रतिच्च्ठीत व्यक्ती

 • प्रल्हाद भगवान पोरे
 • रामकृच्च्ण रामभाऊ पोरे
 • लक्ष्मण विठूजी बावस्कर

व्यापारी प्रतिनिधी

 • अंबादास        किसन       बावस्कर
 • मागास प्रवर्ग-                रामाभाउ किसन जाधव
 • अल्प संख्यांक-               भिवाजी रामा ढाकरे,
 • भटक्या विमुक्त जमाती-    डिगांबर किसन धोत्रे,
 • पोलीस पाटील निमंत्रक-   हरीभाउ अमृत पोरे,
 • षिक्षक प्रतिनिधी-           सौ. संगीता राजाभाउ ठाकरे-ग्राम षिक्षण समिती प्रतिनिधी,
 • महिला बचत गट सदस्य-  सौ. दमयंती अंबादास दांदळे,
  सौ. कांताबाई सखाराम महल्ले
 • बिट अंमलदार-              रमेष द्यांकर अहिर,
 • ग्रामसेवक-                   एस.एस.ढोले-तलाठी,
 • ग्राम सुरक्षा दल-            विजय ज्ञानदेव पोरे, भगवान रामचंद्र सोनोने.